Szanowni Klienci,

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zostały potwierdzone decyzją Prezesa Urzędu nr RPZ 13/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dotyczącą sposobu rozpatrywania przez Spółkę WEIP reklamacji związanych z wystawieniem wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z uwagi na brak biletu parkingowego, informujemy o przyznaniu zwrotu osobom, które go jeszcze nie otrzymały w wysokości wpłaconej przez nich opłaty dodatkowej bądź zobowiązaniu do powstrzymania się od podejmowania dalszych czynności windykacyjnych lub egzekucyjnych, wobec dwóch grup konsumentów, tj. do tych, którzy:

a) otrzymali z tytułu braku posiadania ważnego biletu wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej po 1 stycznia 2020 r., pomimo faktu posiadania ważnego biletu z prawidłowym numerem rejestracyjnym pojazdu w trakcie wystawiania wezwania, niezależnie od tego, czy bilet znajdował się w pojeździe oraz czy złożyli reklamację,
b) otrzymali z tytułu braku posiadania ważnego biletu wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej po 1 stycznia 2020 r. na parkingu, na którym występował co najmniej jeden parkomat niepozwalający na wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu na bilecie parkingowym, a jednocześnie złożyli w terminie reklamację, w której przedstawili bilet parkingowy bez numeru rejestracyjnego pojazdu, który był ważny w momencie wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

Prezes UOKiK w swojej decyzji uznał m.in. za uprawdopodobnione, że negatywne rozpatrywanie reklamacji, w których konsument przedłożył ważny bilet parkingowy bez numeru rejestracyjnego pojazdu (tj. bilet nie identyfikujący pojazdu, dla którego został wykupiony) może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Równowartość wniesionej opłaty dodatkowej zostanie przesłana uprawnionym konsumentom automatycznie na konto, z którego dokonano wpłaty opłaty dodatkowej w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 rok dla konsumentów wymienionych w lit. a oraz w terminie do dnia 2 maja 2024 rok dla konsumentów wymienionych w lit. b. Uprawnieni konsumenci, którzy złożyli reklamację, będą poinformowani o fakcie przyznania zwrotu i możliwości wskazania innego konta, na które zostanie przelana należna kwota.

Wobec uprawnionych konsumentów, którzy nie wpłacili opłaty dodatkowej, Spółka WEIP powstrzyma się od podejmowania dalszych czynności windykacyjnych lub egzekucyjnych. Uprawnieni konsumenci, którzy złożyli reklamację, zostaną o tym fakcie poinformowani przez Spółkę.

Pełną treść decyzji RPZ 13/2023 można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

więcej informacji na temat decyzji UOKiK od WEIP