REGULAMIN OGÓLNY

UWAGA
Jest to wersja podglądowa regulaminu i nie musi być w 100% zgodna z regulaminem dostępnym na parkingu.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z WEIP SP. Z O.O. umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa muszą zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.

8. WEIP SP. Z O.O. odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. WEIP nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Zabrania się:

  • palenia lub używania otwartego ognia,
  • mycia lub odkurzania samochodów,
  • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

10. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone WEIP lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania WEIP o wyrządzeniu szkody.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. WEIP zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości ……..* PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7 oraz 9 niniejszego regulaminu, a dodatkowo, w przypadku wywołania zagrożenia dla życia, zdrowia albo mienia ludzkiego, może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia WEIP SP. Z O.O. może dochodzić zapłaty na drodze postępowania sądowego. Użytkownik parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

14. Zapytania, skargi i reklamacje można składać za pomocą dowolnego kanału komunikacji, między innymi poprzez stronę internetową weip.pl oraz w formie pisemnej na adres WEIP sp. z o.o. ul. Długa 21, 81-622 Gdynia.

 

* – wysokość opłaty dodatkowej różni się w zależności od lokalizacji i podana jest dla każdego parkingu na znajdujących się na nim regulaminach