REGULAMIN OGÓLNY

UWAGA
Jest to wersja podglądowa regulaminu i nie musi być w 100% zgodna z regulaminem dostępnym na parkingu.

1. Operatorem parkingu jest WEIP sp. z o. o., ul. Długa 21, 81-622
Gdynia, NIP 5862313811, REGON: 366378746,KRS: 0000659476,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej:
WEIP.
———————————————————————-
2. Użytkownik pojazdu z chwilą zaparkowania na terenie Parkingu
zawiera z WEIP umowę najmu miejsca parkingowego. W przypadku
braku akceptacji treści Regulaminu Użytkownik winien opuścić teren
Parkingu bez prawa do parkowania.
———————————————————————-
3. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy uiścili opłatę za najem miejsca parkingowego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i w Cenniku opłat oraz dla pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na terenie
parkingu.
———————————————————————-
4. Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo z góry. Parkomaty
nie wydają reszty. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego znajdują
się na parkomacie pobierającym opłaty oraz znakach informacyjnych
umieszczonych przy wjazdach na teren Parkingu. Opłatę można
dokonać przy pomocy parkomatu lub aplikacji wskazanych wg
oznakowania parkingu. Korzystając z aplikacji należy wpisać poprawny numer rejestracyjny oraz wybrać odpowiedni parking zgodny
z oznakowaniem.
———————————————————————-
5. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów posiadających
zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych oraz pojazdów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne parkujących poza
wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych miejscami. Parkowanie
na miejscach dla osób niepełnosprawnych dozwolone jest jedynie
przy jednoczesnym umieszczeniu w widocznym miejscu, za przednią
szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie, karty upoważniającej do parkowania jako osoba niepełnosprawna.
———————————————————————-
6. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym
(pozostają jednak w mocy postanowienia Regulaminu w zakresie
odpowiedzialności Użytkownika za szkody, usunięcia jego pojazdu,
postanowienia dot. opłat karnych), z momentem popełnienia przez
Użytkownika pojazdu któregokolwiek z czynów wskazanych
poniżej:
a. palenie ognisk i używanie otwartego ognia,
b. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów oraz wymiana
cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju,
c. zaśmiecanie i zanieczyszczanie Parkingu,
d. naruszenia przepisów Prawa ruchu drogowego, w tym przekraczanie prędkości powyżej 30 km/h,
e. parkowanie na więcej niż jednym miejscu postojowym,
f. parkowanie w sposób uniemożliwiający przejazd lub w inny
sposób utrudniający poruszanie się po terenie parkingu,
g. parkowanie w miejscach z zakazem postoju, zakazem wjazdu lub
zakazem ruchu
h. pozostawienie pojazdu bez umieszczonego w wyznaczonym
miejscu biletu parkingowego lub karty abonamentowej, bądź brak
opłacenia biletu elektronicznego, bądź doprowadzenie do sytuacji,
w której doszło do przekroczenia opłaconego czasu parkowania.
———————————————————————-

7. Bilet parkingowy lub kartę abonamentową należy umieścić w
widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, po lewej stronie, w
sposób umożliwiający jego odczytanie w celu skontrolowania
dopełnienia obowiązku wniesienia opłaty za postój. W przypadku
zakupu ważnego biletu elektronicznego nie ma konieczności pozostawiania potwierdzenia na podszybiu.
———————————————————————-

8. Kto dopuszcza się jednego z czynów wskazanych w pkt 6 lit. a) –c) zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz WEIP opłaty karnej w
wysokości …… zł*, za każdy taki czyn. Kto dopuszcza się jednego z
czynów wskazanych w pkt 6 lit. d) – g) zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz WEIP opłaty karnej w wysokości …. zł*, za każdy taki
czyn. Kto dopuszcza się czynu wskazanego w pkt 6 lit. h) zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz WEIP opłaty karnej w wysokości
…… zł*, za każdy taki czyn (w tym 30zł za bezumowne korzystanie z
parkingu do 12h oraz pozostała kwota w zakresie odszkodowania z
tytułu dodatkowych koniecznych czynności związanych m. in. z kontrolą i wystawieniem wezwania). W przypadku utrudniania ruchu,
narażenia zdrowia ludzkiego lub wielokrotnego naruszania Regulaminu, w tym popełnienia któregokolwiek z czynów wskazanych w
pkt. 6, WEIP usunie pojazd z terenu Parkingu w przeciągu czterdziestu ośmiu godzin od stwierdzonego naruszenia. Koszty usunięcia
pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.
———————————————————————-
9. W przypadku nieuiszczenia opłaty karnej w przeciągu 2 tygodni
od daty popełnienia czynu, WEIP podejmie działania zmierzające
do wyegzekwowania tej opłaty karnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami – w szczególności poprzez wezwanie do zapłaty, a
następnie skierowanie sprawy do właściwego sądu, zgodnie z
przepisami postępowania cywilnego. Użytkownik Parkingu może
zostać dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych
właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach, a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
———————————————————————-
10. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego lub przez osoby, za które Użytkownik ponosi
odpowiedzialność, na terenie Parkingu albo w związku lub przy okazji
wykonywania umowy najmu miejsca parkingowego.
———————————————————————-
11. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania WEIP o zaistnieniu szkody.
———————————————————————-
12. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed
dostępem osób trzecich. WEIP nie odpowiada za szkody spowodowane przez Użytkownika bądź osoby trzecie.
———————————————————————-
13. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia prawo o
ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U. Nr 98,poz. 602 z późn.
zm.).
———————————————————————-
14. Zapytania, skargi i reklamacje można składać między innymi po przez stronę www.weip.pl oraz w formie pisemnej na adres WEIP sp.
z o. o. , ul. Długa 21, 81-622 Gdynia.

* Kwoty mogą się różnić w zależności od parkingu, prawidłowe kwoty podane na regulaminach znajdujących się na terenie parkingu.