REGULAMIN WŁADYSŁAWOWO
PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO

Zarządca ponosi odpowiedzialność za pojazdy jedynie w zakresie określonym w tym Regulaminie. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pojazdach. W przypadku braku zaakceptowania zasad Regulaminu Użytkownik ma prawo do niezwłocznego opuszczenia parkingu bez wnoszenia opłaty.

I. PRZEPISY OGÓLNE.

1.    Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych na terenie Parkingu, a także wewnętrznych dróg dojazdowych do miejsc postojowych.
2.    Parkingiem zarządza WEIP SP. Z O.O. zwany dalej Zarządcą.
3.    Umowa najmu miejsca parkingowego z klientem („Użytkownik”) zostaje zawarta z chwilą wjazdu pojazdu na teren Parkingu, a kończy się wraz z jego wyjazdem z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.
4.    Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.
5.    Parking jest przeznaczony wyłącznie dla postoju pojazdów mechanicznych, chyba że co innego wynika z oznakowania umieszczonego na terenie Parkingu. Na terenie Parkingu zakazuje się postoju pojazdom pozbawionym ważnej tablicy rejestracyjnej.
6.    Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie  znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów lub innego mienia, jak również nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojeździe lub na terenie Parkingu.
7.    Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za krzywdę lub szkodę na osobie lub mieniu Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby wyrządzoną bez winy Zarządcy lub osoby, za którą Zarządca ponosi odpowiedzialność. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za krzywdę lub szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej.
8.    Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo z góry, zgodnie z Regulaminem, odpowiednio do przewidywanego czasu trwania umowy najmu miejsca postojowego.
9.    Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać Zarządcy, a w razie potrzeby także Policji. W przypadku zaistnienia na terenie Parkingu zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek) obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
10.    W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na terenie Parkingu, która może mieć negatywny wpływ na środowisko lub bezpieczeństwo innych Użytkowników i pojazdów, Użytkownik lub posiadacz pojazdu pokrywa koszty interwencji uprawnionych służb niezbędnej do usunięcia zagrożenia.

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU.

11.    Użytkownik zobowiązany jest do respektowania przepisów ruchu drogowego oraz warunków  użytkowania Parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników Zarządcy lub osób przez niego upoważnionych.
12.    W przypadku nierespektowania zasad korzystania z Parkingu określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności parkowania w miejscu zabronionym, utrudniania ruchu, stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa, pojazd zostanie usunięty na najbliższy parking strzeżony na koszt i ryzyko właściciela. Zawierając umowę najmu miejsca parkingowego Użytkownik wyraża zgodę oraz upoważnia Zarządcę do usunięcia pojazdu na najbliższy parking strzeżony w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. W takim przypadku pojazd zostanie wydany dopiero po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za postój.
13.    Postój na terenie Parkingu następuje jedynie w miejscu parkingowym. Jeżeli miejsca parkingowe wyznaczane są za pomocą linii poziomych uwidocznionych na terenie Parkingu to w czasie parkowania Użytkownik zobowiązany jest ustawić pojazd w wyznaczone miejscu parkingowym wyznaczonym liniami. Zaparkowany pojazd nie może zasłaniać linii odgraniczającej miejsca parkingowe. Całkowite albo częściowe zasłonięcie linii odgraniczającej miejsca parkingowe jest równoznaczne z zajęciem miejsc parkingowych rozgraniczanych zasłoniętą linią.
14.    Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu każdego zajętego miejsca parkingowego. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty również w przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu poza miejscem parkingowym.
15.    Zarządca jest upoważniony w razie konieczności do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu bez zgody Użytkownika w sytuacji zaistnienia nagłego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zarządca jest także upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Parkingu przez Użytkownika stwarzającego zagrożenie dla osób lub mienia.
16.    W sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania Parkingu, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zarządcy lub właściwych służb, włącznie z koniecznością natychmiastowego opuszczenia parkingu w przypadku ogłoszenia jego ewakuacji.
17.    Niezwłocznie po wjeździe na Parking Użytkownik zobowiązany jest wykupić bilet parkingowy na cały przewidywany okres postoju. Wraz z końcem ważności biletu Użytkownik jest zobowiązany do wyjazdu z Parkingu, chyba że przed upływem ważności biletu dokonał zakupu biletu na dalszy czas postoju.
18.    Pracownicy Zarządcy lub osoby przez niego upoważnione nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i nie mają prawa przyjmować jakichkolwiek pieniędzy lub innych świadczeń od Użytkowników.
19.    Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie w celu skontrolowania dopełnienia obowiązku wniesienia opłaty za postój.
20.    W sytuacji stwierdzenia braku ważnego biletu parkingowego umieszczonego w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie pracownik Zarządcy lub osoba przez niego upoważniona pozostawia za wycieraczką pojazdu zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ryczałtowej 90 PLN

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY.

21.    Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zarządcy o zaistnieniu szkody, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu – pod rygorem utraty roszczenia.
22.    Zarządca nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie przez Użytkownika bądź osoby trzecie.
23.    Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
24.    Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu komunikacyjnych szkód parkingowych dotyczących pojazdów Użytkowników.
25.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zachować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi również koszty przechowania pojazdu do czasu jego odbioru.
26.    Zarządcy z tytułu rozliczeń z Użytkownikiem przysługuje prawo zatrzymania oraz prawo zastawu na pojeździe Użytkownika.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU.

27.    Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego lub przez osoby, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, na terenie Parkingu albo w związku lub przy okazji wykonywania umowy najmu miejsca parkingowego.
28.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej lub utratą przez niego biletu parkingowego.
29.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarządcę o takim zanieczyszczeniu, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA.

30.    Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
31.    Na terenie Parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 10 km/h.
32.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych Zarządcy albo jego pracowników lub osób przez niego upoważnionych oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Graniczna itd.).
33.    Na terenie Parkingu zabronione jest:
a.    pozostawianie bez opieki bagażu lub innych przedmiotów ,
b.    palenie i używanie otwartego ognia,
c.    nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,
d.    parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa,
e.    pozostawianie jakichkolwiek wartościowych rzeczy ruchomych,
f.    pozostawianie dzieci lub zwierząt bez opieki osoby dorosłej,
g.    spożywanie alkoholu lub środków odurzających,
h.    kierowanie pojazdem bez włączonych świateł mijania,
i.    jazda na deskorolkach, rolkach, segwayach, hulajnogach, wrotkach oraz na podobnych urządzeniach i na podobnym sprzęcie sportowym,
j.    przebywanie osób nieupoważnionych.
34.    Pozostawiony bez opieki bagaż lub inny przedmiot może zostać usunięty i zneutralizowany na koszt właściciela lub osoby, która go tam pozostawiła.
35.    Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
36.    Na miejscach parkingowych i jego drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, uzupełnianie zbiorników paliwa z kanistrów,  jak również zanieczyszczanie Parkingu.
37.    Zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Parkingu.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać zarządcy poprzez e-mail: biuro@weip.pl