Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY e-ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet e-abonamentów parkingowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na terenie parkingów należących/wydzierżawionych przez firmę WEIP sp. z o.o. lub też przez firmę WEIP sp. z o.o. obsługiwanych.

§2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;.
Regulamin Płatnego Parkingu Niestrzeżonego – Regulamin znajdujący się na terenie parkingu przy ulicy Namysłowskiej 8 na terenie ośrodka Namysłowska oraz na stronie internetowej https://weip.pl/dla-kierowcow
Prywatną Strefę Płatnego Parkowania (PSPP) – należy przez to rozumieć prywatna strefa płatnego parkowania na parkingu przy ulicy Namysłowskiej 8 na terenie ośrodka Namysłowska
Cenniku opłat za postój / Cenniku – należy przez to rozumieć wysokość opłat za postój w PSPP określoną w Regulaminie Parkingu Płatnego niestrzeżonego oraz na cenniku poszczególnych parkometrów znajdujących się na terenie PSPP.
Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży e-abonamentów działający pod adresem https://weip.pl/platnosci;
Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu e-abonamentów postojowych przez serwis;
Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz służący do złożenia zamówienia na zakup e-abonamentu postojowego SPP, znajdujący się na stronie internetowej https://weip.pl/e-abonament/;
WEIP – należy przez to rozumieć WEIP sp. z o.o. o numerze KRS: 0000659476
NIP: 5862313811 REGON: 366378746

 

Rozdział II
Rodzaje e-abonamentów dostępnych w serwisie i wysokość opłat

§3.

 

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić na wskazany numer rejestracyjny pojazdu następujące abonamenty postojowe:
  • abonament postojowy typu „O” 7-dniowy , 14-dniowy lub 30-dniowy oraz ich wielokrotność (maks. 1 rok lub 360 dni).

 

Rozdział III
Warunki zakupu e-abonamentu postojowego

§4.

 1. WEIP zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w rejestrach ewidencji pojazdów i ewidencji ludności – a w przypadku rozbieżności prawo do zawieszenia lub anulowania wydanego abonamentu, wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dokumentów.

§5.

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż 1 dni  przed początkiem okresu ich ważności.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient nie jest zobowiązany, aby założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Klient dokonując rejestracji lub zakupu oświadcza że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.
 6. Czas realizacji (uruchomienia abonamentu) to 24h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§6.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie  Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Żądanie wydrukowania faktury VAT musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez wypełnienie pola dodatkowego numerem NIP oraz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury VAT.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

§7.

 1. Sprzedaż e-abonamentu następuje w momencie przesłania na konto oraz adres mailowy Klienta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta.
 2. Klient otrzyma potwierdzenie zakupu abonamentu poprzez wydruk ze swojego konta Klienta, ze strony serwisu.
 3. W przypadku wpłynięcia środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z wybranego przy zamówieniu rodzaju abonamentu.
 4. Złożone zamówienie na zakup e-abonamentu zostanie anulowane, jeżeli:
  • błędnie zostanie wypełniony formularz zamówienia,
  • wpłata za abonament zostanie dokonana na niewłaściwy numer rachunku bankowego,
  • wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia.

§8.

 1. Klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku:
  • błędnego wypełnienia formularza zamówienia,
  • dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
 2. W celu otrzymania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu posiadacz abonamentu zobowiązany jest do wysłania wniosku na adres siedziby firmy WEIP w Gdyni, wniosek musi zawierać potwierdzenie zakupu e-abonamentu, imię i nazwisko posiadacza, nr rejestracyjny pojazdu, nr konta z którego był dokonywany zakup e-abonamentu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§9

 1. Zapłaty za abonament dokonuje się przelewem, blikiem lub kartą za pośrednictwem serwisu PayNow.
 2. Każde składane zamówienie posiada indywidualny numer zamówienia.

 

Rozdział IV
Reklamacje

§10.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis można zgłaszać między innymi  pisemnie wysyłając pocztą na adres siedziby firmy WEIP w Gdyni lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub mailowo.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu nie będą rozpatrywane.
 4. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od dnia zawarcia umowy na odległość, chyba że rozpocznie się okres trwania abonamentu.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

 

Rozdział V
Forma płatności

§11.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty postojowe:

 1. Płatności elektroniczne realizowane poprzez serwis PayNow, Przelewy24.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. Mastercard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  2. Obsługiwane Banki:
   1. mBank
   2. Alior Bank
   3. BNP Paribas
   4. BOŚ Bank
   5. Pekao24
   6. PKO
   7. Santander
   8. Citi Handlowy
   9. Credit Agricole
   10. Envelo Bank
   11. Getin Bank
   12. Inteligo
   13. Millenium
   14. Nest Bank
   15. Noble Bank
   16. PBS Bank
   17. Plus Bank
   18. T-Mobile
   19. Toyota Bank
   20. ING
  3. Blik

 

Rozdział VI
Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

§12.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest WEIP sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na ulicy Długiej 21, 81-622 Gdynia
 3. Dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wydawania e-abonamentów postojowych, prowadzenia ewidencji abonamentów i opłat.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i/lub poprawiania (uzupełniania, uaktualniania, sprostowania) wprowadzonych danych.
 6. WEIP sp. z o.o. będąc administratorem danych osobowych jest zobowiązany do udzielania Klientowi wszelkich informacji dotyczących przetwarzanych danych, w tym sposobu ich zabezpieczania oraz zasad zachowania poufności.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§13.

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 2. WEIP ma prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. WEIP może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów postojowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 3 i art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Regulamin ważny od dnia 30.12.2022