REGULAMIN PARKINGU ERGO ARENA

REGULAMIN WAŻNY OD 14.02.2022

1. Operatorem parkingu na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Hala Gdańsk – Sopot sp. z o. o. jest WEIP sp. z o. o., ul. Długa 21,
81-622 Gdynia, NIP 5862313811, REGON: 366378746, KRS: 0000659476, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej: WEIP.
2. Użytkownik pojazdu z chwilą zaparkowania na terenie Parkingu zawiera z WEIP umowę najmu miejsca parkingowego. W przypadku
braku akceptacji treści Regulaminu Użytkownik winien opuścić teren Parkingu bez prawa do parkowania.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na terenie parkingu, na stronie internetowej www.weip.pl oraz www.ergoarena.pl.
4. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy uiścili opłatę za najem miejsca parkingowego zgodnie z zasadami
wskazanymi w niniejszym Regulaminie i w Cenniku opłat oraz dla pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.
5. Ceny za najem miejsca parkingowego uzależnione są od wydarzeń odbywających się w Hali ERGO ARENA, szczegóły określa cennik.
6. W okresie czerwiec – sierpień wg podanej informacji przy wjazdach na teren parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdów bez uiszczania
opłaty za parkowanie po uprzednim pobraniu bezpłatnego biletu parkingowego. Powyższe odstępstwo nie dotyczy dni podczas wydarzeń
odbywających się w Hali ERGO ARENA.
7. Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo z góry. Parkomaty nie wydają reszty.
8. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego znajdują się na parkomacie pobierającym opłaty oraz znakach informacyjnych umieszczonych
przy wjazdach na teren Parkingu. Opłatę można dokonać przy pomocy parkomatu (bilon lub karta płatnicza) albo przy wykorzystaniu aplikacji
wskazanych na oznakowaniu Parkingu. Korzystając z aplikacji należy wpisać poprawny numer rejestracyjny oraz wybrać odpowiedni parking
zgodny z oznakowaniem.
9. Użytkownik pojazdu korzystający z miejsca parkingowego zobowiązany jest do:
a. wniesienia opłaty stosownie do kategorii pojazdu zgodnie z cennikiem;
b. wpisania poprawnego numeru rejestracyjnego pojazdu;
c. umieszczeniu biletu parkingowego w widocznym miejscu, wewnątrz pojazdu, za przednią szybą w sposób możliwy do jego odczytania
przez obsługę parkingu w przypadku konieczności weryfikacji uprawnienia do parkowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku jednośladów biletu
nie pozostawia się w lub na pojeździe.
10. Zakupiony bilet parkingowy należy zachować na wypadek reklamacji.
11. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych oraz pojazdów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne parkujących poza wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych miejscami. Parkowanie na miejscach
dla osób niepełnosprawnych dozwolone jest jedynie przy jednoczesnym umieszczeniu w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu, w sposób
umożliwiający jej odczytanie, karty upoważniającej do parkowania jako osoba niepełnosprawna.
12. Parkowanie na oznaczonym miejscu zarezerwowanym dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem wydanym przez WEIP. Użytkownik
pojazdu posiadający zezwolenie zobowiązany jest do pozostawienia jego w widocznym miejscu, wewnątrz pojazdu, za przednią szybą w sposób
możliwy do jego odczytania przez obsługę parkingu w przypadku konieczności weryfikacji uprawnienia do parkowania.

13. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a. palenie ognisk i używanie otwartego ognia,
b. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów oraz wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju,
c. zaśmiecanie i zanieczyszczanie Parkingu,
d. parkowanie na więcej niż jednym miejscu postojowym,
e. wjazd i parkowanie pojazdów ciężarowych, pojazdów reklamowych, mobilnych przyczep reklamowych,
f. prowadzenie agitacji wyborczej,
g. kolportowanie wszelkiego rodzaju ulotek, wywieszania plakatów i banerów,
h. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności handlowej,
i. przekraczanie prędkości powyżej 30 km/h,
j. parkowanie w sposób uniemożliwiający przejazd lub w inny sposób utrudniający poruszanie się po jego terenie,
k. parkowanie bez uprzedniego uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem opłat,
l. parkowanie w miejscach z zakazem postoju, zakazem wjazdu lub zakazem ruchu.
14. WEIP ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 240,00 zł, za każde stwierdzone niżej wymienione naruszenie:
a. w sytuacji stwierdzenia braku ważnego biletu parkingowego umieszczonego w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób
umożliwiający jego odczytanie,
b. naruszenie któregokolwiek z postanowień punktu 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 niniejszego Regulaminu.
15. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 14 dni od daty jej naliczenia WEIP może dochodzić zapłaty na drodze
postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Użytkownik parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela
pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach, a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
16. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego lub przez osoby, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
na terenie Parkingu albo w związku lub przy okazji wykonywania umowy najmu miejsca parkingowego.
17. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania WEIP o zaistnieniu szkody.
18. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. WEIP nie odpowiada za szkody spowodowane
przez Użytkownika bądź osoby trzecie.
19. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).
20. Teren parkingu objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Administratorem danych w zakresie monitoringu wizyjnego
jest Spółka Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. Kontakt do administratora danych osobowych: iod@ergoarena.pl
21. Zapytania, skargi i reklamacje można składać między innymi poprzez stronę www.weip.pl lub w formie pisemnej na adres
WEIP sp. z o. o. , ul. Długa 21, 81-622 Gdynia.